Inwestowanie w pożyczki - FAQ | Future Capital
Ta strona używa ciasteczek (plików cookies). Dowiedz się więcej AKCEPTUJĘ

Inwestycja w pożyczki - pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Od momentu ukazania się aukcji na stronie Future Capital, potencjalni Inwestorzy mogą składać oferty – deklarują w nich kwotę pożyczki oraz oczekiwane wynagrodzenie. Złożone oferty podlegają aukcji i są automatycznie przez system układane od najbardziej korzystnej do najmniej korzystnej. Jeżeli na zakończenie aukcji suma ofert jest większa, niż wnioskowana kwota pożyczki, to system komputerowy wybiera oferty według zdefiniowanych kryteriów.  Zgodnie z regulaminem, aby aukcja zakończyła się sukcesem, musi zostać zebrane minimum 90% wnioskowanej kwoty.

System wybiera zwycięzców aukcji automatycznie, wg następujących kryteriów (od najważniejszego):

  • najniższe oprocentowanie,
  • najwyższa oferowana kwota,
  • data złożenia oferty.

Bonus umożliwia Pożyczkobiorcy zaoferowanie dodatkowej premii dla Inwestorów. Jego formę i zasady ustala Pożyczkobiorca i bardzo często taka dodatkowa gratyfikacja przekonuje Inwestorów do wybrania właśnie tej aukcji.

Przykładowymi bonusami mogą być dodatki pieniężne np. dodatkowe oprocentowanie pożyczki dla zwycięzcy aukcji, ustalona kwota wypłacana wraz z ostatnią ratą lub dodatki niepieniężne, np. voucher na darmową kolację w restauracji należącej do Pożyczkobiorcy lub w postaci produktów wytwarzanych przez Pożyczkobiorcę.

Po zakończeniu aukcji na portalu Future Capital realizowane są następujące działania:

  • system automatycznie przesyła powiadomienia do zwycięzców aukcji,
  • wygenerowane zostają odpowiednie dokumenty (umowy, weksel, dodatkowe zabezpieczenie), które Pożyczkobiorca zobowiązany jest odesłać do FC po uprzednim podpisaniu,
  • po weryfikacji komplet dokumentów jest wysyłany do Inwestorów,
  • Pożyczkobiorca w ciągu kilku dni otrzymuje środki na konto bankowe.

Jeśli Pożyczkodawcą (Inwestorem) jest  osoba fizyczna, to w roli płatnika podatku dochodowego (tzw.”Belki”) powinna wystąpić firma Pożyczkobiorcy. Z tego powodu kwota wynagrodzenia dla Inwestora będzie pomniejszona o wartość zryczałtowanego podatku (art. 41 st 4 PIT). Z odpowiednim organem skarbowym płatnik (czyli firma Pożyczkobiorcy) rozliczy się wskazując pobrany podatek na formularzu PIT-8AR w terminie do 31 stycznia roku następnego. W tym wypadku Inwestorzy nie muszą uwzględniać w swoim zeznaniu podatkowym kwot wynagrodzenia od pożyczek.

 

Szczegółowych informacji w sprawie podatków udziela Krajowa Informacja Podatkowa (czynna pon - pt 7:00 – 18:00) pod numerami:

 

801 055 055 – telefonu stacjonarnego

(22) 330 0330 – z telefonu komórkowego

+48 22 330 0330 – z zagranicy

Firma, która pozyskała pożyczkę  za pośrednictwem portalu Future Capital jest zobowiązana  w myśl przepisów ustawy o PCC do zapłacenia podatku  w wysokości 0,5% kwoty pożyczki.
Jeśli Pożyczkodawcą (Inwestorem) jest  osoba fizyczna, to w roli płatnika podatku dochodowego (tzw.”Belki”) powinna wystąpić firma Pożyczkobiorcy. Z tego powodu kwota wynagrodzenia dla Inwestora będzie pomniejszona o wartość zryczałtowanego podatku (art. 41 ust 4 PIT). Z odpowiednim organem skarbowym płatnik (czyli firma Pożyczkobiorcy) rozliczy się wskazując pobrany podatek na formularzu PIT-8AR w terminie do 31 stycznia roku następnego. W tym wypadku Inwestorzy nie muszą uwzględniać w swoim zeznaniu podatkowym kwot wynagrodzenia od pożyczek.

 

Szczegółowych informacji w sprawie podatków udziela Krajowa Informacja Podatkowa (czynna pon - pt 7:00 – 18:00) pod numerami:

 

801 055 055 – telefonu stacjonarnego

(22) 330 0330 – z telefonu komórkowego

+48 22 330 0330 – z zagranicy

Dla Inwestorów bardzo ważne jest bezpieczeństwo ich środków oraz pewność, że udzielona pożyczka będzie spłacana zgodnie z harmonogramem umowy. Zabezpieczenia stosowane w Future Capital to:

- weksel in blanco (obowiązkowe)
- poręczenie wekslowe
- oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.
- hipoteka – wpis w IV dziale księgi wieczystej (obowiązkowe przy pożyczce od 100 000 zł)
- cesja wierzytelności
- zastaw rejestrowy
- przewłaszczenie

Pożyczkobiorca może zaoferować Inwestorom więcej niż jedno zabezpieczenie, co z pewnością wpłynie pozytywnie na jego wiarygodność i zainteresowanie aukcją.

Zgodnie z definicją, hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, które jest ustanawiane w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności z określonego stosunku prawnego (czyli np. pożyczki), na podstawie którego Inwestor – Pożyczkodawca może dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń z nieruchomości lub innych praw będących przedmiotem hipoteki. Dochodzenie zabezpieczonej hipoteką należności odbywa się poprzez uzyskanie tytułu wykonawczego oraz postępowanie egzekucyjne.  Akt ustanowienia hipoteki sporządzany jest przez notariusza, natomiast ustanowienie hipoteki następuje po dokonaniu wpisu w księdze wieczystej.

Weksel in blanco jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Weksel jest papierem wartościowym o ściśle określonych cechach zdefiniowanych przez prawo. Jego  posiadacz może domagać się bezwarunkowego spełnienia świadczenia wynikającego z jego treści od osoby podpisanej na wekslu.

Weksel in blanco, zwany także niezupełnym, jest podpisanym przez dłużnika blankietem wekslowym, który w chwili wystawienia nie jest całkowicie uzupełniony. W celu uniknięcia ryzyka przez wystawcę weksla, zobowiązanie z weksla in blanco jest związane z dodatkową umową między wystawcą weksla a remitentem (jest to porozumienie wekslowe, które zawarte jest w punkcie 6 załącznika nr. 1 do umowy pożyczki sporządzanej przez Future Capital). W takiej umowie strony uzgadniają w jaki sposób i przy zajściu jakich okoliczności weksel in blanco może zostać uzupełniony o brakujące elementy. Z momentem uzupełnienia weksla in blanco w sposób zgodny z zawartym porozumieniem staje się on wekslem zwykłym.

Poręczenie wekslowe jest czynnością prawną, polegającą na zobowiązaniu się poręczyciela do spłaty określonej pożyczki na wypadek, jeśli Pożyczkobiorca nie spłaci jej w wyznaczonym terminie. Poręczenie wekslowe jest nieodwołalne i bezterminowe, umieszcza się je na wekslu lub na przedłużku (trwale złączonej z wekslem kartce, na której można umieszczać elementy weksla, które się na nim nie mieszczą). Poręczenie wekslowe nie może być udzielone w osobnym dokumencie.
Poręczyciel jest odpowiedzialny względem wierzyciela jako współdłużnik solidarny.

Jednostronne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 ust. 4 i 5 K.p.c) jest oświadczeniem, składanym zawsze przed notariuszem. W oświadczeniu dłużnik dobrowolnie decyduje się poddać przymusowi egzekucji, w razie niewypełnienia zobowiązania wynikającego z konkretnej umowy, bez rozpoznania sprawy przez sąd. W akcie notarialnym, o którym mowa w art. 777 § 1 ust. 4 K.p.c, wskazuje się obowiązek dłużnika, którym może być zapłata (sumy pieniędzy) lub wydanie (np. lokalu). Określona jest także górna granica zapłaty sumy pieniędzy – wprost albo za pomocą klauzuli waloryzacyjnej. Wskazany jest również warunek (czyli zdarzenie, od którego zależy wykonanie obowiązku) oraz dokładny termin spełnienia świadczenia, po którym wierzyciel ma prawo ubiegać się o tytuł wykonawczy.

Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której Pożyczkobiorca nie spłaca pożyczki, Pożyczkodawca może podjąć działania windykacyjne we własnym zakresie lub skorzystać z pomocy prawników.

Etapy procesu windykacyjnego:
  • Wezwanie Pożyczkobiorcy do zapłaty zaległych należności w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem wypowiedzenia umowy pożyczki. Wezwanie do zapłaty powinno być wysłane do Pożyczkobiorcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
  • Jeśli Pożyczkobiorca nie ureguluje zaległych wpłat, kolejnym etapem jest złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy pożyczki. Pismo również należy wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W takiej sytuacji wymagalna dla Pożyczkobiorcy staje się cała kwota, która pozostała do spłacenia - w terminie określonym w piśmie.
  • W przypadku gdy poprzednie wezwania okażą się nieskuteczne, to kolejnym etapem jest wypełnienie weksla na sumę obejmującą całą zaległą kwotę zobowiązania. Należy również sporządzić trzecie pismo, w którym informuje się Pożyczkobiorcę o wypełnieniu weksla oraz o terminie wykupu weksla. W tym miejscu kończy się przedsądowy etap windykacji.
Przedsądowy etap windykacji może zostać zlecony firmie windykacyjnej, z którą współpracuje Future Capital - w tym celu należy skontaktować się z naszym biurem (windykacja@futurecapital.pl).

Tak, inwestorzy indywidualni mogą być inwestorami pożyczek społecznościowych.
Ograniczenia dotyczą jedynie udziału inwestorów indywidualnych w udzielaniu  kredytów konsumenckich dla osób fizycznych, a więc zawieranych przez osoby fizyczne niezwiązane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą  lub zawodową. W takim zakresie, w jakim Future Capital prowadzi działalność dotyczącą udzielania pożyczek na rzecz przedsiębiorców (z przeznaczeniem na ich działalność gospodarczą) ustawa nie ma zastosowania. Oznacza to, że inwestor indywidualny może dokonywać pożyczek na rzecz przedsiębiorców (firm), bez konieczności rejestracji w rejestrze pożyczkodawców prowadzonym przez KNF.

Jeżeli w jakimkolwiek miesiącu przychody (odsetki+prowizja) z udzielonych pożyczek przekroczą 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (1400 zł w 2021r)  Inwestor jest zobowiązany do zarejestrowania w ciągu 7 dni działalności gospodarczej w CEIDG.