Dlaczego hipoteka jest jednym z najlepszych zabezpieczeń pożyczki?

Jak zabezpieczyć się inwestując w pożyczki społecznościowe?

Osoby dysponujące wolnymi środkami finansowymi często rozglądają się za sposobem zyskownego zainwestowania swojego kapitału.
Rozsądnym rozwiązaniem jest zainwestowanie w pożyczki społecznościowe lub pożyczki pomostowe dające wysoką stopę zwrotu.

Jednakże potencjalni inwestorzy często mają obawy, czy pożyczkobiorcy będą spłacać swoje zobowiązania. Ich obawy są w znacznej mierze uzasadnione, gdyż czasami trudno przewidzieć, czy pożyczkobiorca nie stanie się niewypłacalny.
Aby uniknąć takich problemów ważnym jest, aby przy udzielaniu pożyczki pomostowej zadbać o jej właściwe zabezpieczenie.

Rodzaje zabezpieczeń aukcji pożyczkowych

Na aukcjach pożyczkowych standardowo proponowane są różnego rodzaju zabezpieczenia.

Na portalu Future Capital najczęściej stosowane są:

  • weksel in blanco;
  • poręczenie wekslowe;
  • oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (w trybie art. 777);
  • przewłaszczenie na zabezpieczenie;
  • cesja wierzytelności;
  • zastaw rejestrowy;
  • hipoteka na nieruchomości

Przy umowach pożyczek społecznościowych oraz pożyczek pomostowych mamy do czynienia równocześnie z kilkoma w/w formami zabezpieczeń.
Skoncentrujmy się na tej ostatniej formie – hipotece na nieruchomości, gdyż jest ona jedną z najbezpieczniejszych form zabezpieczenia należności.

Co to jest hipoteka na nieruchomości i jak wygląda takie zabezpieczenie?

Ogólnie rzecz ujmując, hipoteka jest to sporządzony urzędowo wpis do księgi wieczystej nieruchomości. Wpis ten dokonywany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy wierzycielem (w przypadku pożyczek społecznościowych jest to osoba – inwestor udzielający pożyczki) a właścicielem nieruchomości. Przy pożyczkach społecznościowych umowa taka ma formę aktu notarialnego.

Ustanowienie hipoteki na nieruchomości obciąża tą nieruchomość kwotą zobowiązań wobec wierzycieli – inwestorów (jednego lub kilku).

Na kwotę zobowiązań składają się: kwota pożyczki i należne inwestorowi wynagrodzenie, z uwzględnieniem potencjalnych odsetek za nieterminową spłatę zobowiązania.

Przykładowo, jeżeli inwestor pożyczył 100 000 zł na okres 1 roku z wynagrodzeniem w wysokości 15% , to w przypadku terminowej spłaty zobowiązań, należna mu kwota wyniesie 115 000 zł.
Jednak dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń inwestora w przypadku nieterminowej spłaty, wpis w księdze wieczystej może opiewać na kwotę o 50% wyższą tj. 172 500 zł.

W taki sposób inwestor zostaje zabezpieczony na wypadek opóźnień w spłacie zobowiązań.

Oczywiście, w przypadku terminowego spłacania pożyczki, całkowita kwota spłaty w podanym przykładzie wyniesie 115 000 zł i po jej spłacie hipoteka na nieruchomości zostanie zwolniona w całości.

Ustanowienie hipoteki na nieruchomości powoduje obciążenie tej nieruchomości niezależnie od tego, kto jest jej aktualnym właścicielem.

Zalety hipotecznego zabezpieczenia pożyczki

Obecnie, przy funkcjonujących elektronicznie księgach wieczystych, wpis hipoteczny jest widoczny natychmiast po jego dokonaniu (patrz na opis „Jak samodzielnie sprawdzić księgę wieczystą nieruchomości?”). Każdy może sprawdzić aktualny zapis księgi wieczystej, szczególnie dział IV, gdzie dokonywane są ewentualne wpisy hipoteczne. Dzięki temu nie ma możliwości sprzedaży takiej nieruchomości bez obciążenia hipotecznego.

Inną zaletą zabezpieczenia hipotecznego jest to, że jeżeli nawet właściciel nieruchomości ma więcej długów wobec innych wierzycieli, to w przypadku egzekucji jego majątku, pierwszeństwo do pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości ma ten wierzyciel, na rzecz którego została wpisana hipoteka.

Jak przebiega egzekucja należności w przypadku zabezpieczenia hipotecznego?

Zgodnie z zapisami umowy pożyczki społecznościowej lub , wierzyciel – inwestor w przypadku barku spłaty zobowiązań przez pożyczkobiorcę ma prawo do wypowiedzenia umowy pożyczki.

Skutkiem takiego działania jest uruchomienie procesu egzekucji należności.

Organem egzekucyjnym jest komornik sądu rejonowego, działający na podstawie tytułu wykonawczego.

Uzyskanie tytułu  wykonawczego jest bardzo szybkie, gdyż przy zawieraniu pożyczki sporządzane jest notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

W następnej kolejności, komornik dokonuje zajęcia nieruchomości, a następnie po oszacowaniu jej wartości przystępuje do wystawienia nieruchomości na licytację. Po dokonaniu sprzedaży nieruchomości, środki zostają przekazane w pierwszej kolejności na zaspokojenie roszczeń wierzycieli wpisanych do hipoteki.

Kosztami postępowania egzekucyjnego zostaje obciążony dłużnik.