Inwestycje alternatywne jako sposób alokacji kapitału

Inwestycje alternatywne jako sposób alokacji kapitału

Inwestowanie to alokowanie środków pieniężnych w celu osiągnięcia korzyści finansowych z tego tytułu. W poprzednich dekadach przytłaczająca większość inwestorów skupiała się na inwestycjach tradycyjnych (rozumie się przez to akcje, lokaty bankowe obligacje skarbowe i korporacyjne itd.). W ostatnich latach, w związku ze względnie wysoką stopą inflacji, tradycyjne sposoby inwestowania stają się coraz mniej atrakcyjne. Nie ma nic dziwnego w tym fakcie – dają one zazwyczaj nadzieje na nie więcej niż maksymalnie kilka procent rocznej stopy zwrotu. W związku z tym na popularności zyskują tzw. inwestycje alternatywne.

Jakie wyróżnia się typowe inwestycje alternatywne?

Zasadniczo, można spotkać się z niezwykle licznymi rodzajami inwestycji alternatywnych – nie sposób wymienić wszystkie z nich. Wśród najpopularniejszych sposobów na alternatywne alokowanie kapitału można znaleźć między innymi inwestycje w:

  • surowce,
  • przedmioty kolekcjonerskie i dzieła sztuki,
  • fundusze,
  • nieruchomości.

To właśnie z tym czterema kategoriami są najczęściej kojarzone inwestycje alternatywne. Na czym polega działanie w przypadku każdego z wymienionych wyżej przedmiotów?

Inwestycje alternatywne w surowce

Inwestycje alternatywne w surowce to rozwiązanie dla tych inwestorów, które mają wysoki poziom wiedzy na temat sytuacji w danym segmencie rynku. Surowce, w które relatywnie najczęściej alokuje się kapitał, to m.in. ropa, metale szlachetne (np. złoto) oraz produkty z sektora rolnego (zboże, kakao). Możliwe jest zarówno kupowanie surowców w formie fizycznej (np. złota inwestycyjnego w postaci sztabek czy monet), jak i nabywanie produktów finansowych (kontraktów terminowych czy produktów strukturyzowanych).

Przedmioty kolekcjonerskie i dzieła sztuki – na czym polega inwestowanie?

W tym przypadku inwestycje są skoncentrowane między innymi na: obrazach, rzeźbach i antykach (w przypadku dzieł sztuki) oraz klasycznych autach, winach i whisky (przedmioty kolekcjonerskie). Zasadniczo, są to sposoby inwestowania dedykowane dla osób będących znawcami w danej tematyce. Inwestycje alternatywne mogą przynosić bardzo wysokie stopy zwrotu zazwyczaj w perspektywie kilku lat. Jest tak np. w przypadku wina, kiedy to okres leżakowania trwa ok. 1,5-2 lata. Jeśli spotka się ono z uznaniem, to cena może wzrosnąć kilkukrotnie. Z drugiej strony należy zauważyć, że wartość tego typu przedmiotów opiera się w dużym stopniu na sentymencie, a prawa dotyczące „tradycyjnej” ekonomii nie odgrywają tu tak dużej roli.

Inwestycje w fundusze

Inwestycje w fundusze to szeroka kategoria, która obejmuje m.in. inwestycje poprzez pożyczki społecznościowe dla przedsiębiorców (ang. social lending). Pożyczki te są w ramach specjalnej platformy udzielane wyłącznie tym firmom, które mają odpowiednie zabezpieczenie (np. hipoteczne). W związku z tym jest to względnie bezpieczny sposób alokowania kapitału pieniężnego. Poprzez inwestycje alternatywne z tej grupy rozumie się także alokowanie kapitału w tzw. fundusze private equity oraz anioły biznesu. Ich zadaniem jest wspieranie perspektywicznych start-upów. W przypadku osiągnięcia sukcesu biznesowego przez tego typu podmioty (są to np. przedsięwzięcia informatyczne) można liczyć na wysoką stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału. Z drugiej strony, ryzyko w takim przypadku jest względnie wysokie w porównaniu z innymi formami inwestycji.

Nieruchomości, czyli coraz popularniejszy sposób na inwestycje alternatywne

W ostatnich latach coraz bardziej popularnym sposobem na alokację zgromadzonego kapitału pieniężnego jest inwestowanie w rynek nieruchomości (tzn. domy i mieszkania, a także nieruchomości oraz działki komercyjne). Istnieje wiele sposobów na osiąganie zysków. Jedną z często stosowanych metod jest tzw. flipping. Flipowanie polega na nabywaniu na rynku wtórnym takich lokali mieszkalnych, które są w słabym (lub nawet bardzo słabym) stanie technicznym. Cel jest prosty: odremontowanie mieszkania oraz jego dalsza odsprzedaż. Oczywiście, cena sprzedaży powinna być odpowiednio wyższa – podczas jej kalkulacji należy uwzględnić zarówno koszty poniesione w związku z pracami remontowymi, ewentualne koszty odsetek (w przypadku posiłkowania się kredytem) jak i marżę dla inwestora.

Z kolei w przypadku rynku nieruchomości dla podmiotów firmowych wyróżnia się dwa główne rodzaje inwestycji alternatywnych: wynajem przestrzeni co-workingowej oraz condo hotele. Inwestycja w przestrzeń co-workingową pozwala na uzyskanie dochodów z tytułu wynajmowania infrastruktury biurowej np. start-upom lub freelancerom. Z kolei drugie z rozwiązań – condo hotele – polega na tym, że inwestor przekazuje swoje środki i podpisuje z właścicielem ośrodka wypoczynkowego umowę najmu zwrotnego. Zakłada ona nabycie przez inwestora prawa do danej nieruchomości (najczęściej pojedynczego pokoju hotelowego) oraz udział w zyskach z tytułu udostępniania pokoju gościom. Jest to dobre rozwiązanie zwłaszcza w przypadku renomowanych, chętnie uczęszczanych ośrodków.

Rosnąca popularność inwestycji alternatywnych w rynek nieruchomości jest jednym z czynników przyczyniających się do tego, że ceny np. mieszkań zauważalnie wzrosły w ostatnich latach.

Podsumowanie

Inwestycje alternatywne to dobry sposób nie tylko ochronę kapitału przed spadkiem wartości w czasie (wskutek inflacji), ale także na jego pomnożenie. Oczywiście, należy liczyć się – podobnie jak w przypadku każdego rodzaju inwestycji – z ryzykiem utraty części bądź nawet całości zainwestowanego kapitału.