Kategorie i rodzaje inwestycji alternatywnych

Kategorie i rodzaje inwestycji alternatywnych

Inwestycje alternatywne stały się języczkiem u wagi dla inwestorów, chcących przenieść swój kapitał z tradycyjnych form lokowania kapitału. Sytuacja związana z pandemią koronawirusa znacząco wpłynęła na rynek gospodarczy. Niskie oprocentowanie lokat, niepewna sytuacja walutowa to tylko niektóre czynniki, które wywołały ogólnoświatową dyskusję na temat przyszłych form inwestowania. Jedną z nowoczesnych form lokowania kapitału są inwestycje alternatywne, które są niezwykle rozpiętą dziedziną finansów. Wyróżnić można nie tylko ich poszczególne kategorie ogólne, ale również i rodzaje konkretnych typów inwestycyjnych. W niniejszym artykule odkrywamy, jak kształtuje się typologia inwestycji alternatywnych oraz w jaki sposób można je finansować.

Czy są inwestycje alternatywne i jakie można wyróżnić ich kategorie?

Inwestycje alternatywne stanowią inwestycje oparte o lokowanie kapitału w surowce, przedmioty kolekcjonerskie, dzieła sztuki i inne rzeczy, które nie są zaliczane do tradycyjnych inwestycji na rynku pieniężnym. Najprościej można to odnieść do inwestowania w różnorodną gamę produktów i usług, które nie mogą z różnych względów zostać zaliczone do tradycyjnie rozumianych form inwestowania, czyli np. zakupu akcji czy obligacji. Rozpiętość rodzajów inwestycji alternatywnych jest niezwykle szeroka, można jednak ich podział sprowadzić do trzech podstawowych kategorii. Zgodnie z tym zestawieniem wyróżniamy:

  • inwestycje alternatywne o charakterze emocjonalnym,
  • inwestycje alternatywne o charakterze surowcowym,
  • inwestycje alternatywne w fundusze.

Rodzaje IA w ramach przyjętych kategorii inwestycyjnych

Inwestycyjny zakup surowców zaliczany jest do inwestycji alternatywnych. W ramach lokowania kapitału w surowce, z łatwością można wyodrębnić ich konkretne rodzaje. Są to inwestycje w metale szlachetne i przemysłowe, produkty rolne i paliwa kopalniane, czyli m.in. aluminium, platynę, złoto, kakao czy indeks gazu ziemnego. Poszczególnych rodzajów inwestycji surowcowych jest przynajmniej kilkadziesiąt, biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku finansowym. Druga kategoria (emocjonalna) obejmuje inwestycje w różnego rodzaju przedmioty, które mają niejako „wartość sentymentalną”. Może ona dotyczyć historii danego przedmiotu, jego usytuowania w kulturze, czy ogólnie przyjętych zwyczajów w społeczeństwie.

Stąd też mówiąc o kilkudziesięcioletniej butelce whisky wiemy, że jest ona droga, mimo iż sama w sobie nie stanowi żadnej konkretnej wartości – poza emocjonalną. W ramach inwestycji emocjonalnych swój kapitał można lokować m.in. we wspomniane alkohole, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie czy zabytkowe przedmioty. Trzecia kategoria obejmuje rodzaje inwestycji o znaczeniu funduszowym. W ramach lokowania finansów w ten obszar mówimy o inwestowaniu w fundusze hedgingowe, produkty strukturyzowane, fundusze funduszy i inne. Jedną z dodatkowych form inwestowania alternatywnego są inwestycje w przedsiębiorstwa, czyli np. finansowanie start-upów i firm działających na rynku e–commerce.

Finansowanie inwestycji alternatywnych

Jedną ze szczególnych form inwestycji alternatywnych jest crowdfunding. Finansowanie społecznościowe od wielu lat wydajnie napędza innowacyjne projekty, które nie zdołałyby same sfinansować swojej działalności. Co ważne, przedsiębiorcy wcale nie muszą posiadać dużego kapitału na rozwój własnych projektów. W wielu przypadkach wystarczy zabezpieczenie hipoteczne.

Alternatywą umożliwiającą rozwój swojego biznesu, także w kontekście tworzenia komfortowego środowiska dla inwestorów, są pożyczki społecznościowe dla przedsiębiorców. Jedną z wiodących firm umożliwiających uzyskania dodatkowego kapitału jest Future Capital. Oferuje ona  nowoczesną platformę pozwalającą na współpracę na linii inwestor–przedsiębiorca. Nad całym przedsięwzięciem pieczę sprawuje zespół administracyjno-techniczny, który stanowi profesjonalne wsparcie dla obu stron. Po zweryfikowaniu pożyczkobiorcy jego oferta jest  publikowana w formie aukcję na portalu, gdzie potencjalni inwestorzy mogą przesyłać oferty – deklarując w nich sugerowaną kwotę pożyczki i wynagrodzenie.

Pożyczki społecznościowe jako alternatywna metoda inwestycyjna

Sens działania platformy oferującej pożyczki społecznościowe jest prosty. Serwis stanowi miejsce dla inwestorów, które umożliwia atrakcyjne ulokowanie posiadanego kapitału w formie inwestycji alternatywnych. Z drugiej strony funkcjonują przedsiębiorcy, którzy szukają sposobów na sfinansowanie swojej działalności w kontekście innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstwa. Fundusze społecznościowe można pozyskiwać niezależnie od formy działalności podmiotu, ale pozyskujący finanse musi posiadać zabezpieczenie finansowe. W tym znaczeniu Future Capital stanowi bezpieczną i pewną alternatywę dla kredytów bankowych, które w dobie dzisiejszych uwarunkowań są coraz rzadziej przyznawane.