Cesja Wierzytelności

Czym jest cesja wierzytelności?

Na platformie FutureCapital.pl pojawiają się kolejne rodzaje zabezpieczeń trwałych. Coraz częściej spotykamy się z przelewem (cesją) wierzytelności Pożyczkobiorcy.

Na czym polega cesja wierzytelności?

Występujący o pożyczkę Pożyczkobiorca zabezpiecza potencjalnego Inwestora cesją swojej wierzytelności. Wierzytelność powinna być udokumentowana umową sprzedaży towarów lub usług podpisaną z podmiotem, którego nazywamy w związku z tą umową Dłużnikiem Wierzyciela, czyli Pożyczkobiorcy.

Brzmi skomplikowanie? W prostych słowach przedsiębiorca (Pożyczkobiorca) aplikujący na portalu FutureCapital.pl o pożyczkę, powinien zabezpieczyć inwestorów. Jeżeli Pożyczkobiorca nie dysponuje nieruchomością, na której ustanowić można hipotekę , ani nie dysponuje własnością żadnej ruchomości, czyli maszyny lub urządzenia, może rozważyć inną formę zabezpieczenia. Zabezpieczeniem może stać się przewidywana w przyszłości wierzytelność od firmy lub instytucji, która podpisała z Pożyczkobiorcą umowę.

Tego typu zabezpieczenie wymaga sprawdzenia możliwości finansowych nie tylko Pożyczkobiorcy, ale również jego Dłużnika, ponieważ zabezpieczenie pożyczki leży po jego stronie. W praktyce okazuje się, że najpewniejszym Dłużnikiem jest urząd gminy czy miasta oraz firmy, których kapitał zakładowy wielokrotnie przewyższa wartość pożyczki. W wielu wypadkach Pożyczkobiorca może występować jako podwykonawca przedsiębiorstwa, które ma podpisany kontrakt z gminą, powiatem, miastem. Wówczas wymagane jest sprawdzenie, czy gmina, powiat, miasto kontroluje poprawność przepływu należności pomiędzy kontraktowym Wykonawcą i Podwykonawcami związanymi umową. Istotną sprawą jest sprawdzenie poprawności umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą. Dotyczy to zasadniczo warunków przepływu należności ze strony Zleceniodawcy (gminy, powiatu, miasta) do Wykonawcy i Podwykonawcy. Standardem w tego rodzaju umowach jest zastrzeżenie Zleceniodawcy (np. gminy, powiatu czy miasta) o realizacji przez Wykonawcę w określonym terminie płatności za odebraną przez Zleceniodawcę pracę.

Przy cesji wierzytelności powinniśmy zaznajomić się z kilkoma nowymi określeniami definiującymi strony umowy cesji. Myślę tutaj przede wszystkim o naszym Pożyczkobiorcy, który w umowie cesji występuje, jako CEDENT. Z kolei Pożyczkodawca w tej umowie jest pod nazwą CESJONARIUSZ. Jeżeli w umowie występuje więcej jak jeden CESJONARIUSZ, to wówczas jest wymagany ADMINISTRATOR CESJI, który reprezentuje zgodnie z umową cesji wszystkich CESJONARIUSZY.

Warto wspomnieć, że cesja może być warunkowa lub bezwarunkowa. W pierwszym przypadku warunkiem regulowania zobowiązań cedenta wobec cesjonariuszy jest po pierwsze oświadczenie dłużnika cedenta, że zobowiązuje się płacić na wezwanie cesjonariusza lub przy większej niż jeden, liczbie cesjonariuszy, na wezwanie administratora cesji. W przypadku cesji bezwarunkowej dłużnik spłaca od pierwszej raty zobowiązania cedenta.

Trzeba również wiedzieć, że rzetelne sprawdzenie wszelkich przepływów pieniężnych oraz płynności finansowej Dłużnika, czyli kontrahenta Cedenta jest podstawowym wymaganiem przystąpienia do zabezpieczenia pożyczki cesją. Musimy bowiem pamiętać, że Dłużnik może być w takiej samej sytuacji finansowej jak Cedent. Dlatego zabezpieczenie cesją wierzytelności umowy pożyczki obarczone jest znacznym ryzykiem w przypadku niesprawdzenia lub niedostatecznego zbadania możliwości finansowych Dłużnika. Warunkiem przejęcia zobowiązań przez Dłużnika jest wywiązanie się cedenta z umowy. Nie ma zatem wątpliwości, że zdjęcie ryzyka przy udzielaniu cesji możliwe jest głównie w przypadku dłużników, których majątek jest państwowy lub samorządowy.

Umowę cesji wierzytelności podpisują strony umowy pożyczkowej, czyli Pożyczkobiorca (cedent) i Pożyczkodawca (cesjonariusz).W przypadku, gdy Cesjonariuszy jest więcej niż jeden, to reprezentuje ich w umowie Administrator umowy cesji. Jeden egzemplarz Umowy cesji sporządza się również dla Dłużnika, gdyż do umowy cesji dołączony jest załącznik skierowany do Dłużnika cedenta i informujący go o zawartej umowie pożyczki oraz kolejny załącznik z oświadczeniem Dłużnika, że zgadza się na bezpośrednią spłatę swoich zobowiązań wobec cedenta na rzecz i konto bankowe cesjonariusza od momentu podpisania oświadczenia (cesja bezwarunkowa) lub na wezwanie cesjonariusza (cesja warunkowa).

Przy przygotowywaniu umowy cesji wierzytelności są wymagane nie tylko dokumenty dotyczące  Cedenta, ale również musi zostać przedstawiona podpisana umowa pomiędzy Cedentem i jego Kontrahentem (Dłużnikiem), na warunkach której można przygotować umowę cesji wierzytelności wynikającej z umowy pożyczkowej. Chodzi tutaj oczywiście o to, że warunki umowy muszą spełniać wymagane w umowie pożyczki wartości do spłacenia.

Zdaję sobie sprawę, że przedstawiony schemat powiązania przepływu należności pomiędzy Dłużnikiem i Pożyczkobiorcą oraz powiązanie go z pożyczką i przepływami płatności pomiędzy Pożyczkobiorcą i Pożyczkodawcą jest złożony i możliwe, że po przeczytaniu nasuną się Państwo pytania. Chętnie na nie odpowiem.

tel. 12 312 07 71, e-mail: info@futurecapital.pl